更新日期:2011/01/08 07:43:49

宗喀巴大師應化因緣集  修慧法師編述

(一)應運示現

 

宗喀巴(Tsong-kha-pa)大師悲願之深,人格之偉大,和對佛教之種種貢獻,是近代人無法相提並論的。但一般人僅僅認為大師只是佛教的大修行者,佛學的大集成者,和歷史上一些有名的佛學家没有兩樣。實際上,宗喀巴大師異於一般人,他是至尊文殊師利菩薩的化身,早在無量劫以前就已成佛了。

由於當時西藏顯密教法都很衰微,除了少數大德以外,其他修行的人,根本不知道戒律是什麼;雖然有少部份的人研究教理,卻不知道一切經典就是學佛的途徑;他們對於因明,誤認是一種辯論術,那裡知道其中還有證解脫和成佛的道果;對於密法,只知亂受灌頂,藐視基本法,偏修其中一部份的教授(如偏修大手印,大圓滿等,而且認為越大越好),至於應如何親近善知識-師長,如何守護律儀和三昧耶戒,則全不講求。真實修行的人,已是寥寥無幾了。

所以大聖文殊師利菩薩看到這種情形,深生悲愍,為了住持聖教,饒益眾生,才隨順眾生意樂,示現清淨的出家相-宗喀巴大師。(二)佛經上的記別

 

許多顯密經典中,早已記別文殊師利菩薩,將在雪山邊地受生。例如文殊根本教王經裡授記說:世間我涅槃,地上成虛空,汝現異生像,行諸佛所行。(汝指文殊師利菩薩)彼時雪山中,有歡喜蘭若。

這偈頌的意思,是說佛陀涅槃之後,佛法會慢慢式微。那時文殊師利菩薩將示現凡夫身,在雪山(西藏之別稱)受生,遵照佛陀所教,大行法化。並興建一座佛寺,名叫「歡喜」。如今宗喀巴大師,果真在西藏振興佛教,興建「歡喜寺」(即甘丹寺),完全符合經中的記別。

空行祕密經也授記說:
文殊師利號賢慧,增廣教法甚希有。」
這裡則明白授記,文殊師利菩薩所示現的凡夫身,他的法號叫賢慧(或譯善慧名稱吉祥),將大力弘揚世尊的教法。宗喀巴大師七歲出家時,頓珠仁欽仁波切給他取的法號,也叫賢慧。大師重振佛教後,使西藏佛教步入正軌,蒸蒸日上,六百多年來,正日益茁壯中。由此即可證明,宗喀巴大師就是大聖文殊師利菩薩的化身。

印度月稱論師,對大明社鵑論師授記說:
「至尊宗喀巴大師,是大聖文殊師利菩薩所示現的比丘相。他為了救渡眾生,因此隨順眾生的意樂,而受生出家相。你也應該發願往生『雪山邊地』,依止宗喀巴大師,弘揚他的教法。」
又有一次,提婆、佛護、靜天幾位大論師,也現身為大明杜鵑論師授記說:「在『雪山邊地』中,有至尊宗喀巴文殊師利,在此住持如來的教法。你是大師所應渡化的人,應發願到大師座前,依止大師,修習各種心要。」

大明杜鵑論師,就是後來宗喀巴大師的上首弟子-克主傑尊者。這裡很明白的指出,文殊師利菩薩將在『雪山邊地』,示現出家相,弘揚正法,他的名子叫「宗喀巴」。

克主傑尊者,他前一生出生在印度。有一天,文殊師利菩薩告訴他說:「邊地眾生被無明覆蓋,所以造作種種的罪業,長期在生死苦海中,不停的流轉。我為了幫助他們求得解脫,證一切種智果,因此將隨眾生意樂,示現出家相。你也是我所渡化的人,應該發願往生『雪山邊地』。」

又有一次,彌勒菩薩告訴克主傑說:「文殊師利菩薩為了弘揚釋迦牟尼佛的教法,使它在南瞻部洲,放出像太陽般的光輝,所以他的化身將出生在此地。這和文殊師利菩薩親來没有兩樣,你應發願到此地,弘揚他的教法」。

諸如此類的授記,不勝枚舉,恐繁不錄。這一切授記,在在指出,宗喀巴大師是大聖文殊師利菩薩的化身,為了住持如來教法,而在西藏示現出家相。(三)諸佛之師 三世如來


大聖文殊師利菩薩雖為化導眾生,權現諸佛長子之身,而成因位菩薩。然究其實體,不論過去、現在與未來,都是果上之佛。

據首楞嚴三昧經云:「
過去久遠無量無邊阿僧祇劫,爾時有佛,號龍種上尊王佛。於此世界南方過於千佛國土,國號平等……彼佛壽命四百四十萬歲。爾時平等世界龍種上尊王佛豈異人乎?即文殊師利法王子是。……

央崛摩羅經云:「
爾時世尊告波斯匿王言:『北方去此過四十二恒河沙剎,有國名常喜,佛名歡喜藏摩尼寶積如來,在世教化……彼如來豈異人?文殊師利即是彼佛。』」

寶積經云:「
此文殊師利成佛之時,名為普見。

根據以上諸經所說,大聖文殊師利菩薩,過去世成佛的名號,叫龍種上尊王佛;現在世成佛的名號,叫歡喜藏摩尼寶積佛;未來世成佛名號,叫普見佛。

又文殊師利菩薩不但三世都是如來,更是三世諸佛之師。如心地觀經云:「
三世覺母妙吉祥(指文殊師利菩薩)。」

佛說放鉢經云:「今我得佛,有三十二相八十種好,威神尊貴,度脫十方一切眾生者,皆文殊師利之恩。前過去無數諸佛,皆是文殊師利弟子。當來者,亦是其威神恩力所致。譬如世間小兒有父母,文殊者佛道中之父母也。

由此即足以證明,文殊師利菩薩之化身-宗喀巴大師,於無量劫以前,早已成佛矣!


讚曰:「七佛尊師妙吉祥,深宏大願慈心長;廣揚聖教顯和密,應運現生作法王。」


備註 :