嗡嘛呢叭彌吽

 


穆松古千 仁波切 傳記

穆松古千 仁波切 傳記 ~ 天法傳承 祖古明珠多傑 化身
Tulku Mugsang Kuchen Rinpoche Biography

雪域佛教發展中,蓮花生大士、赤松德貞國王、堪布寂靜於佛法之貢獻是具大恩德無與倫比的。尤以康巴二十五聖地之中的事業聖地—穆松,曾為蓮師所加持過。蓮師於此處降服魔鬼後,將岩藏寶藏埋於此,並授記於未來因緣成熟時,有成就者出現,取出寶藏。

蓮師二十五弟子中傌仁千、努松傑、毘盧遮那、哦巴企傑多傑、阿多袞秋堅琤、袞秋夏加森給、瑟洛滇巴堅琤等大成就者亦曾在此地修持過。特別是蓮師之繼承人持明祖古明珠多傑,他出生於西康昌都,由恰美仁波切認證後,將祖古明珠多傑帶在身邊,傳授他自基礎佛法至大圓之教法。於因緣成熟之際,白玉開山祖師昆桑謝拉在前往西藏拉薩,路經昌都時,遇見恰美仁波切及祖古明珠多傑,恰美仁波切對昆桑謝拉言:「汝勿庸前往西藏拉薩,可攜小祖古一同前往聖地穆松處取藏,對佛教事業貢獻更鉅。」

他們抵達穆松地後,有天龍八部、勇父、空行、人與非人等均向坐於盤石上之祖古明珠多傑頂禮祈請,至今此處石頭上仍留有人與非人等之足跡清晰可見。祖古明珠多傑於幼年時即常示現各種神通,其中他曾以羊奶書寫六字大明咒及蓮師咒於金沙江旁之石頭上,至今石頭上仍留有白色清晰字跡。

祖古明珠多傑於閉關時,得知眾生常受龍王傷害而得麻瘋、皮膚病等之苦,降伏龍王後,為眾生建造龍王舍利塔。此一殊勝舍利塔至今仍為藏人所祈禱治病之用,凡有病之眾生,經繞塔祈禱後,皆能不藥而癒,至為靈驗。

西藏有各種不同之寶藏,尤以天法(虛空藏)之殊勝處乃係諸佛菩薩由虛空中為祖古明珠多傑親自灌頂教授。再由祖古明珠多傑傳授予昆桑謝拉整理成天法法本;其數量之多,連騾子都快馱不動。祖古明珠多傑授記昆桑謝拉沿金沙江上溯而行,直至小河烏秋交匯處,改向烏秋河而行,直至騾子停下來不走睡臥處,為其天法宏揚建寺之基。(此聖處仍留有騾子睡臥痕跡)祖古明珠多傑並預言,天法將由此宏揚至大海邊際處。

蓮師二十五弟子之中殊布巴吉森給及成就者賈哇熊秋布,二者合一化身為通通加波,再化身為昆桑謝拉,之後再化身為白玉傳承第八代法王多雅企吉寧瑪,其身口化身分別為:身是白玉第九代法王嘎瑪古千;語為頂果欽哲法王;意為第一世穆松古千。

白玉第八代法王多雅企吉寧瑪於第二世貝諾法王夢中預言自己轉世家庭及環境,後由佐千圖滇企吉多傑仁波切尋獲第八代法王嘎瑪古千轉世之靈童,其家庭及環境均與第二世貝諾法王之夢境吻合,此靈童經由第二世貝諾法王以十種方法來認證,確定其為第八代法王嘎瑪古千之化身,即為第一世穆松古千。

第一世穆松古千自幼天賦異秉精通經律論三藏教法,顯密圓融。所有本尊經其精進修持皆獲成就,殊勝之普巴金剛教法經由其修持時,壇城中之普八杵現普八舞,此普八杵至今仍供在穆松寺。其前半生中供養無數僧眾、建寺、造塔、印經。對佛經事業貢獻之鉅不可言喻。蔣揚欽哲仁波切授記其後半生在西藏拉薩之佛教事業,並與敦珠法王互為師徒。

穆松古千於敏卓林寺建寺廟、塑佛像、印經書、宏揚佛教事業時,不忘分秒精進修持利益眾生。待其完成所有佛法事業後,1957年8月10日於桑耶寺旁之龍欽尊者靈骨舍利塔前,以金剛跏趺坐示涅盤。穆松寺之僧眾於其涅盤後,以各種殊勝薈供及各式供養祈求其再度轉出度眾。

第二世穆松古千降生於1974年4月10日印度北方,生父”班巴多傑”,生母”蘇那雍重”,白玉第十一代法王貝諾仁波切歷經各種障礙,排除萬難後,於印度北方尋獲穆松古千轉世之靈童。

自孩提至今,穆松古千仁波切得自貝諾仁波切之基礎佛法、札隆及大圓滿等殊勝完整教法。貝諾仁波切深知其宿世悲願,曾預言穆松古千未來將以傳法和修持令佛法宏揚,並完成於西藏文革時被破壞殆盡之穆松寺;然而此一龐大之佛法事業非介仁波切一己之力所能實現,必須結合眾力方能完成。穆松古千仁波切受貝諾仁波切之指示至世界各地宏法,一者使各地信眾能得受穆松古千仁波切甚深之教法,另者能使更多信眾護持其願力。由於感念尊貴的穆松古千仁波切為了宏揚佛法,饒益有情,盼十方大德發心與穆松古千仁波切之大悲願力結緣,並竭誠歡迎您共襄勝舉,同霑法雨。


回法開示回仁波切專區